ZpětÚvodNovinky Informace o projednávané novele občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví

Informace o projednávané novele občanského zákoníku v oblasti bytového spoluvlastnictví

07.02.2019 16:26

Vláda schválila návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. Návrh bude postoupen do dalšího legislativního procesu v Parlamentu České republiky. Účinnost navrhované úpravy lze očekávat v roce 2020.

Cílem předkládaného návrhu novely je upravit ustanovení o bytovém spoluvlastnictví tak, aby byly odstraněny některé výkladové problémy, které se objevily v aplikační praxi. Smyslem navrhované změny je též zlepšení srozumitelnosti právní úpravy bytového spoluvlastnictví, a to při respektování koncepce nastavené občanským zákoníkem.

Návrh novely občanského zákoníku se též snaží reagovat na problémy se znovuzavedením předkupního práva, když zavádí výjimku ze zákonného předkupního práva na situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci naplňující znaky stanovené zákonem (to dopadá zejména na garážová stání vymezená jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky, a dále i na podílové spoluvlastnictví souvisejícího nebo navazujícího pozemku).


Hledání nemovitosti