ZpětÚvodNovinky Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

16.03.2015 11:19

Podle § 4 odst.1 zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny, pokud: - prodávající měl bydliště (bytová jednotka, rodinný dům) nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem - prodávající měl bydliště (bytová jednotka, rodinný dům) po dobu kratší než 2 roky bezprostředně před prodejem, ale použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby Splněna musí být podmínka BEZPROSTŘEDNĚ (přesný výklad není k dispozici a záleží na posouzení správce daně, zda uzná osvobození od daně, pokud změna bydliště prodávajícího proběhne dříve než prodej samotný), přičemž prokázat bydliště není nutné trvalým pobytem, ale lze např. placením elektřiny, plynu, internetu či doručovací adresou. - doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesahuje dobu pěti let Do lhůty pěti let lze započítat dobu vlastnictví zůstavitele, pokud prodávající nabyl nemovitost dědictvím v řadě přímé (rodiče, prarodiče) nebo po manželovi. V ostatních případech činní daň 15% a je možné uplatnit výdaje na dosažení příjmu (např. kupní cena při nabytí nemovitosti, náklady na rekonstrukci apod Citace relevantních ustanovení zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů: § 4  Osvobození od daně (1) Od daně se osvobozuje a) příjem z  prodeje rodinného domu a  souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a  souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2  let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a  souvisejícího pozemku, pokud v  něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2  let a  použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z  jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z  manželů; b) příjem z  prodeje nemovitých věcí neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a  jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v  případě, že jde o  prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o  dobu, po kterou prodávající vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v  rámci pozemkových úprav, v případě prodeje pozemku nabytého výměno u  od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z  obchodního majetku; u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k  jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, jako náhrady za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, vyplacená uživateli této jednotky nebo bytu za podmínky, že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení vlastní bytové potřeby nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v  němž náhradu (odstupné) přijal; tento příjem je osvobozen i v  případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání bytové potřeby v době 1 roku před jejím obdržením; přijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k  jejímu přijetí došlo; obdobně se postupuje i u  příjmů z  úplatného převodu práv a povinností spojených s členstvím v  družstvu, pokud v  souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k  bytu, použije-li poplatník získané prostředky na usp okojení bytové potřeby; obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, (2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k  a) vypořádání mezi spoluvlastníky nemovité věci rozdělením podle velikosti jejich podílů, b) tomu, že v domě vznikly jednotky, c) vypořádání společného jmění manželů nebo d) rozdělení pozemku. (4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Hledání nemovitosti