Dražby


Zajišťujeme veškeré služby související s přípravou a realizací dobrovolných veřejných dražeb nemovitostí, věcí movitých, podniků, pohledávek i cenných papírů. Poskytneme Vám komplexní servis ve specifické oblasti realitního obchodu, jakou je oblast organizace dražeb dle zákona o veřejných dražbách (č. 26/2000 Sb.), a tudíž i zajištění služeb dražebníka při organizaci dobrovolných veřejných dražeb. Společnost přirozeně disponuje příslušnou licencí.

SLUŽBY:

A) Nábor

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby
 • konzultace o cenových, zákonných, technických a dalších otázkách
 • kompletace a ověření podkladů nutných ke zpracování návrhu smlouvy o provedení dražby
 • příprava a podpis smlouvy o provedení dražby

B) Příprava

 • zajištění odhadu nebo znaleckého posudku předmětu dražby
 • zajištění potřebných právních a dalších ověření a náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou
 • zaslání oznámení o dražbě příslušným osobám
 • zpracování seznamu osob, které budou osloveny v souvislosti s dražbou, zejména potenciální zájemci o předmět dražby
 • zpracování dražební vyhlášky
 • zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem
 • zaslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena
 • zpracování seznamu osob, kterým bude zaslána dražební vyhláška
 • prohlídka předmětu dražby
 • výběr a smluvní zajištění licitátora
 • připojištění na výkon veřejných dražeb
 • výběr a zajištění místa dražby
 • zajištění optimálních podmínek pro skládání dražební jistoty
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby
 • zajištění bezpečnostní služby
 • zajištění všech náležitostí souvisejících s průběhem organizace dražby a dražebního dne
 • vyřízení všech náležitostí při upuštění od dražby

C) Realizace

 • vlastní komplex technicko - provozního zázemí
 • ověření zákonných podmínek u účastníků dražby
 • zajištění bezproblémového skládání dražební jistoty před zahájením dražby
 • zajištění bezpečného, transparentního, dokumentovaného průběhu veřejné dražby, provedené za splnění všech zákonných podmínek

D) Ukončení

 • vrácení dražební jistoty a listin
 • vypracování protokolu o provedené dražbě
 • vypořádání nákladů dražby
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením
 • uhrazení ceny dosažené vydražením
 • předání předmětu dražby
 • uspokojení pohledávek dražebních věřitelů
 • vypracování protokolu o uspokojení pohledávek
 • vedení řádné spisové evidence o zabezpečení archivační povinnosti

Hledání nemovitosti